تبلیغات
1005 - اجرای طرح آموزش تواشيح در مؤسسه ساجده ممتازان گرگان

اجرای طرح آموزش تواشيح در مؤسسه ساجده ممتازان گرگان

-  -

گروه فعاليت‌های قرآنی: طرح آموزش تواشيح قرآنی به صورت حضوری در مؤسسه قرآنی ساجده ممتازان گرگان اجرا می شود.

منبع:
http://iqna.ir