تبلیغات
1005 - تأكيد بر نيازهای جوانان در توليدات معارفی راديو ضروری است

تأكيد بر نيازهای جوانان در توليدات معارفی راديو ضروری است

-  -

گروه هنر: يكی از مخاطبان برنامه های معارفی نسل جوان است كه بايد نياز و خواسته آنها را به درستی شناخت و بر مطرح كردن اصولی و جذاب آن تأكيد كرد.

منبع:
http://iqna.ir