تبلیغات
1005 - آشنايی با ويژگی‌های كودكان پيش‌دبستانی» منتشر شد

آشنايی با ويژگی‌های كودكان پيش‌دبستانی» منتشر شد

-  -

گروه كودك و نوجوان: توجه به رشد دينی، اهميت آن در برنامه‌ ريزی درسی دوره پيش‌دبستانی و بيان ويژگی‌های پرداختن به آن از جمله مباحثی است كه در كتاب «آشنايی با ويژگی‌های كودكان پيش‌دبستانی» با عنوان «كتاب مربی2» منتشر شده است.

منبع:
http://iqna.ir