تبلیغات
1005 - هدف قوانين مالی در اسلام يكسان سازی طبقات اقتصادی در جامعه است

هدف قوانين مالی در اسلام يكسان سازی طبقات اقتصادی در جامعه است

-  -

گروه اجتماعی: مدير حوزه علميه اروميه، هدف وضع قوانين مالی در اسلام را يكسان سازی طبقات اقتصادی و تعديل فاصله طبقاتی در جامعه دانست.

منبع:
http://iqna.ir