تبلیغات
1005 - حوزه علميه عتيق؛ مركز علوم دينی از زمان سلجوقيان تا حال حاضر

حوزه علميه عتيق؛ مركز علوم دينی از زمان سلجوقيان تا حال حاضر

-  -

گروه سياسی و اجتماعی: حوزه علميه برهانيه كه به «عتيق» نيز شهرت يافته است از جمله مراكز علوم دينی تهران است كه از زمان سلجوقيان تا به حال داير است و در اين بازه زمانی، وقايع زيادی را متحمل شده است.

منبع:
http://iqna.ir