تبلیغات
1005 - تشريح فعاليت‌های مركز آمار و اطلاعات حوزه‌های علميه

تشريح فعاليت‌های مركز آمار و اطلاعات حوزه‌های علميه

-  -

گروه سياسی و اجتماعی: معاون اجرايی مركز آمار و اطلاعات حوزه‌های علميه فعاليت‌های اين مركز را تشريح كرد.

منبع:
http://iqna.ir