تبلیغات
1005 - چاپ 100 عنوان اثر از واحدهای دفتر تبليغات در بوستان كتاب قم

چاپ 100 عنوان اثر از واحدهای دفتر تبليغات در بوستان كتاب قم

-  -

گروه فرهنگ و هنر: مؤسسه بوستان كتاب قم وابسته به دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم در سال 1389 تعداد 418 عنوان كتاب منتشر كرده است كه از اين تعداد 100 عنوان از آثار واحدهای دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه است.

منبع:
http://iqna.ir